RBvV

De Rotterdamse Bond van Volkstuinders, RBvV, is opgericht op 22 februari 1942 en heeft als doelstelling de bevordering van het tuinieren in het algemeen, het stimuleren van het natuurlijk tuinieren en het behartigen van de belangen van haar leden en van de bij de RBvV aangesloten verenigingen in de regio Rotterdam.

De RBvV tracht haar doel te bereiken door:

 • het bieden van rechtszekerheid voor bestaande en nieuw op te richten tuincomplexen waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt;
 • het bevorderen van alle vormen van tuinieren;
 • het bevorderen van de belangstelling voor het tuinieren;
 • het geven van voorlichting en het organiseren van en bevorderen van activiteiten die het tuinieren betreffen;
 • het bevorderen van de communicatie en samenwerking met organisaties die de doelen van de RBvV en de aangesloten verenigingen kunnen bevorderen;
 • het geven van informatie over de RBvV en de aangesloten verenigingen en hun doelen;
 • het bevorderen van de communicatie en samenwerking met instanties van de overheid, zoals gemeenten, deelgemeenten en gemeentelijke diensten, die de doelen van de RBvV en de aangesloten verenigingen mede kunnen bevorderen;
 • het bevorderen van de multifunctionaliteit van tuinverenigingen in de ruimste zin van het woord. Onder multifunctionaliteit wordt verstaan:
  • een groter gebruik van verenigingsgebouwen door individuele gebruikers alsmede maatschappelijke organisaties,
  • een breder gebruik van de mogelijkheden die tuincomplexen kunnen bieden aan derden, zoals het houden van dieren, het aanleggen van thematuinen etc.


De RBvV stelt zich voor:
Het RBvV bestuur